Други
Община Павликени започна работа по нов социален проект
TразмерT

Община Павликени започна работа по Проект BG05M9OP001-4.001-0171-С01, „Партньорство и координация за по-добро бъдеще, чрез въвеждане на иновативни подходи и добри практики за заетост в община Павликени“, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“.осъществена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Обща стойност: 184085,00лв.
Основни цели на проекта: Насърчаване на транснационалното сътрудничество между Община павликени и Общините Мелиде и Ла Баня – Испания, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, обмяна на добри практики и намиране на общи решения в областта на пазара на труда, борбата с бедността и социалното изключване.
Специфични цели:
1. Насърчаване на транснационалното сътрудничество между общините по отношение на обмяна на добри практики за насърчаване на заетостта за търсещите работа и неактивните лица над 29-годишна възраст.
 2. Идентифициране, трансфер и внедряване на две социални иновации в община Павликени.
3. Подобряване на достъпа до заетост за търсещите работа, представители на целевата група, вкл. лица трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда.
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА :
1: Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на партньорите в Испания
2: Адаптиране и валидиране на идентифицираните социални иновации
От анализираните и описани социални иновации от местните инициативи за заетост на общините  Мелиде и Ла Баня ще се въведат две социални иновации/ иновативни практики:
- Информационен център, в който да предлага информация и подкрепа на лица от целевите групи в общината, вкл. да се  организират информационни   в населените места от общината, като консултира и мотивира обезверените и демотивирани лица, практически семинари  курсове на различни теми на територията на различните населени места от общината, насочени към формиране на умения, даващи повече възможности за работа;  информиране по достъпен начин на целевите групи и заинтересованите лица, вкл. и  чрез излагането и на информационни табла в сградите на кметствата по населени места.
- Информационен сайт в областта на подпомагане, осигуряване на заетост, чрез който ще да предоставя възможност на икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени лица,  търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на пазара на труда, както и всички заинтересовани страни, в т.ч. и на фирми търсещи да наемат работна ръка да получат достъп до необходимата информация за пазара на труда,  да се улесни достъпа до пазара на труда, борбата с бедността и социалното изключване.
3: Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересованите страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на семинари и работна дискусия с цел насърчаване обмена на опит, обмена на информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересовани страни.
4: Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи
5: Дейности за разпространение на постигнатите резултати
6: Дейности за организация и управление 
7: Дейности за информация и комуникация
 

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
„Лактима Балкан” почерпи боляри и гости за Празника на Велико Търново
Любопитни вещи, изложени в Конака, доближават до личния свят на Учредителите
СУ "Вичо Грънчаров" отвори поетична работилница в Световния ден на поезията
виж още

RegNews.NET. Новини по всяко време.