Икономика
В Свищов отчетоха най-ниската безработица от години насам
TразмерT

7.0% е средномесечното равнище на безработицата през 2017 г в община Свищов. Това е най-ниската стойност  за последните 7 години. За последно безработицата е била по-ниска през 2010 г. За сравнение през 2016 г. средномесечното равнище на безработицата е било 8,1%.
През месец декември в общината се наблюдава традиционната за този сезон тенденция на нарастване броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 1222 души, което представлява увеличение спрямо предходен месец със 159 души. Равнището на безработица нараства с 1 пункт и в края на месеца е 7,8 % (при 7.1 % на национално ниво). През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1379 души или със 175 души повече от сегашния, а равнището е било 8,9 %.
В структурата по пол се запазва тенденцията на доминиране дела на жените, като вече броят им се доближава до този на мъжете – 614 са безработните жени срещу 608 мъже. Относителният дял на жените бележи силно снижение спрямо предходен месец, като съотношението жени – мъже е почти изравнено 50,25 %  - 49,75 %.
Беработинте на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 15,14 на сто, а броят им е 185  души. Отчита се намаление в броя и снижение на дела им  в общата структура с 2,45 пункта. През месеца групата на лицата на възраст над 50 г. е на второ място по големина с абсолютен брой 447 души и относителен дял 36,58  на сто. Отчита се абсолютно нарастване с 84 души и покачване на дела им с 2,43 пункта. Възрастовата група от 30-49 години е най-многобройна и с най-голям дял в структурата - с абсолютен брой 590 души и относителен дял 48,28 на сто. През месеца в тази група се отчита абсолютно увеличение със 77 души и запазване на дела им.
Броят на лицата с работническа професия е 452  души, а относителният им дял заема 36,99 на сто. Тази група е на първо място в професионалната структура, като през месеца се отбелязва абсолютно увеличение със  77 души и нарастване на дела с 1,71 на сто.
Групата на специалистите без работа и тази на  лицата без специалност и квалификация вече са равностойни в професионалната структура, като обхващат 385 лица и заемат дял от 31,51 на сто. Спрямо предходен месец е установено нарастване дела на специалистите и запазване дела на лицата без квалификация.
В образователната структура се наблюдава нарастване дела на лицата с основно и   средно образование и запазване броя на лицата с начално и по-ниско образование и абсолютно увеличение на всички останали образователни групи;
Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 99 души, а относителният й дял заема 8,1  %. Отчита се снижение на дела с 1,21 на сто. Групата на лицата с основно образование наброява 186 души, а относителният й дял заема 15,22 %. Висшистите без работа са 237 души с относителен дял 19,39 на сто от образователната структура. Лицата със средно образование са 700, което е 57,28 на сто от структурата на безработните по образование.
През месец декември входящият поток превишава изходящия със 159 души. Новорегистрираните лица са 270, което е и общата численост на входящия поток.

Изходящият поток наброява 111 души, от които 81 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 41 души, от които 9 – по ОП „РЧР”,  а останалите 32 – на първичен пазар.
Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 16, а прекратените по други причини – 14.

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Над 20 договора с туроператори сключи „Царевград Търнов“ на ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО 2019
Великотърновци вече могат да плащат местните данъци и такса смет
Представители от Световната банка идват във Велико Търново
виж още

RegNews.NET. Новини по всяко време.