Икономика
В Свищов отчетоха най-ниската безработица от години насам
TразмерT

7.0% е средномесечното равнище на безработицата през 2017 г в община Свищов. Това е най-ниската стойност  за последните 7 години. За последно безработицата е била по-ниска през 2010 г. За сравнение през 2016 г. средномесечното равнище на безработицата е било 8,1%.
През месец декември в общината се наблюдава традиционната за този сезон тенденция на нарастване броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 1222 души, което представлява увеличение спрямо предходен месец със 159 души. Равнището на безработица нараства с 1 пункт и в края на месеца е 7,8 % (при 7.1 % на национално ниво). През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1379 души или със 175 души повече от сегашния, а равнището е било 8,9 %.
В структурата по пол се запазва тенденцията на доминиране дела на жените, като вече броят им се доближава до този на мъжете – 614 са безработните жени срещу 608 мъже. Относителният дял на жените бележи силно снижение спрямо предходен месец, като съотношението жени – мъже е почти изравнено 50,25 %  - 49,75 %.
Беработинте на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 15,14 на сто, а броят им е 185  души. Отчита се намаление в броя и снижение на дела им  в общата структура с 2,45 пункта. През месеца групата на лицата на възраст над 50 г. е на второ място по големина с абсолютен брой 447 души и относителен дял 36,58  на сто. Отчита се абсолютно нарастване с 84 души и покачване на дела им с 2,43 пункта. Възрастовата група от 30-49 години е най-многобройна и с най-голям дял в структурата - с абсолютен брой 590 души и относителен дял 48,28 на сто. През месеца в тази група се отчита абсолютно увеличение със 77 души и запазване на дела им.
Броят на лицата с работническа професия е 452  души, а относителният им дял заема 36,99 на сто. Тази група е на първо място в професионалната структура, като през месеца се отбелязва абсолютно увеличение със  77 души и нарастване на дела с 1,71 на сто.
Групата на специалистите без работа и тази на  лицата без специалност и квалификация вече са равностойни в професионалната структура, като обхващат 385 лица и заемат дял от 31,51 на сто. Спрямо предходен месец е установено нарастване дела на специалистите и запазване дела на лицата без квалификация.
В образователната структура се наблюдава нарастване дела на лицата с основно и   средно образование и запазване броя на лицата с начално и по-ниско образование и абсолютно увеличение на всички останали образователни групи;
Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 99 души, а относителният й дял заема 8,1  %. Отчита се снижение на дела с 1,21 на сто. Групата на лицата с основно образование наброява 186 души, а относителният й дял заема 15,22 %. Висшистите без работа са 237 души с относителен дял 19,39 на сто от образователната структура. Лицата със средно образование са 700, което е 57,28 на сто от структурата на безработните по образование.
През месец декември входящият поток превишава изходящия със 159 души. Новорегистрираните лица са 270, което е и общата численост на входящия поток.

Изходящият поток наброява 111 души, от които 81 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 41 души, от които 9 – по ОП „РЧР”,  а останалите 32 – на първичен пазар.
Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 16, а прекратените по други причини – 14.

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Електронната уикенд винетка ще струва 10 лв.
До началото на 2020 година община Свищов ще бъде газифицирана
Калкулатор на НАП изчислява загубите от осигуряване на по-нисък от реалния доход
виж още

RegNews.NET. Новини по всяко време.