Икономика
Област Велико Търново - на 16-то място по размер на преките чуждестранни инвестиции
TразмерT

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор към 31.12.2016 г. за област Велико Търново възлизат на 147.4 млн. евро, което е с 21.1% повече в сравнение с 2015 година, информират от Териториалното статистическо бюро.
Област Велико Търново се нарежда на 16-то място в страната по размер на преките чуждестранни инвестиции. Техният дял в общия размер за страната е 0.6% и съответно 15.0% в рамките на Северен централен район.
През 2016 г. най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлеността “Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - 67.3 млн. евро, и в сектора на “Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности” - 44.8 млн. евро. Тези две дейности заедно формират 76.1% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял нараства общо със 17.3 пункта спрямо предходната година.
Най-голямо увеличение на ПЧИ в сравнение с 2015 г. е регистрирано в сектор “Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности” - с 95.8%, а най-голямо намаление има в сектор „Операции с недвижими имоти“ - с 51.9%.
 През 2016 г. са направени чуждестранни инвестиции във всички общини на област Велико Търново, като най-голям дял има община Велико Търново с 52.6  млн. евро, или 35.7%  от всички инвестиции в областта. На второ място  по относителен дял на ПЧИ в областта е община Свищов - с 18.4%.

През 2016 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Велико Търново са 360.5 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 28.1%.
Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор - 106.7 млн. лв., и в сектора на услугите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство“ - 94.6 млн. лева. През 2016 г. тези сектори заедно формират 55.8% от общия обем разходи за ДМА в областта.
През 2016 г. е регистрирана промяна и в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове. Най-голям относителен дял от общия обем инвестиции в ДМА имат разходите за машини, производствено оборудване и апаратура - 32.9% и за сгради, строителни съоръжения и конструкции - 26.5%. Най-малък относителен дял имат разходите за земя - 11.0%.
В сравнение с предходната година относителният дял на вложените средства за сгради, строителни съоръжения и конструкции намалява със 7.7 пункта, а за закупуване на машини, производствено оборудване и апаратура - с 0.5 пункта. Същевременно нарастват направените инвестиции за транспортни средства - с 3.7 пункта, за други разходи - с 2.4 пункта и за  земя - с 2.1 пункта.
Най-значителни разходи за придобиване на дълготрайни материални активи са извършени в община Велико Търново - 171.6 млн. лв. или 47.6% от общите разходи за областта. Следват общините Свищов и Горна Оряховица, съответно с 15.2 и 12.9%. Най-малък е размерът на направените инвестиции за ДМА в община Златарица - 2.0 млн. лв.

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Над 20 договора с туроператори сключи „Царевград Търнов“ на ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО 2019
Великотърновци вече могат да плащат местните данъци и такса смет
Представители от Световната банка идват във Велико Търново
виж още

RegNews.NET. Новини по всяко време.