Икономика
Област Велико Търново - на 16-то място по размер на преките чуждестранни инвестиции
TразмерT

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор към 31.12.2016 г. за област Велико Търново възлизат на 147.4 млн. евро, което е с 21.1% повече в сравнение с 2015 година, информират от Териториалното статистическо бюро.
Област Велико Търново се нарежда на 16-то място в страната по размер на преките чуждестранни инвестиции. Техният дял в общия размер за страната е 0.6% и съответно 15.0% в рамките на Северен централен район.
През 2016 г. най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлеността “Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - 67.3 млн. евро, и в сектора на “Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности” - 44.8 млн. евро. Тези две дейности заедно формират 76.1% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял нараства общо със 17.3 пункта спрямо предходната година.
Най-голямо увеличение на ПЧИ в сравнение с 2015 г. е регистрирано в сектор “Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности” - с 95.8%, а най-голямо намаление има в сектор „Операции с недвижими имоти“ - с 51.9%.
 През 2016 г. са направени чуждестранни инвестиции във всички общини на област Велико Търново, като най-голям дял има община Велико Търново с 52.6  млн. евро, или 35.7%  от всички инвестиции в областта. На второ място  по относителен дял на ПЧИ в областта е община Свищов - с 18.4%.

През 2016 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Велико Търново са 360.5 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 28.1%.
Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор - 106.7 млн. лв., и в сектора на услугите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство“ - 94.6 млн. лева. През 2016 г. тези сектори заедно формират 55.8% от общия обем разходи за ДМА в областта.
През 2016 г. е регистрирана промяна и в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове. Най-голям относителен дял от общия обем инвестиции в ДМА имат разходите за машини, производствено оборудване и апаратура - 32.9% и за сгради, строителни съоръжения и конструкции - 26.5%. Най-малък относителен дял имат разходите за земя - 11.0%.
В сравнение с предходната година относителният дял на вложените средства за сгради, строителни съоръжения и конструкции намалява със 7.7 пункта, а за закупуване на машини, производствено оборудване и апаратура - с 0.5 пункта. Същевременно нарастват направените инвестиции за транспортни средства - с 3.7 пункта, за други разходи - с 2.4 пункта и за  земя - с 2.1 пункта.
Най-значителни разходи за придобиване на дълготрайни материални активи са извършени в община Велико Търново - 171.6 млн. лв. или 47.6% от общите разходи за областта. Следват общините Свищов и Горна Оряховица, съответно с 15.2 и 12.9%. Най-малък е размерът на направените инвестиции за ДМА в община Златарица - 2.0 млн. лв.

Сподели


Внимание! Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите.

Коментари(0)
Вход с регистриран акаунт:
Още нямате акаунт? Регистрирайте се
Забравена Парола
Електронната уикенд винетка ще струва 10 лв.
До началото на 2020 година община Свищов ще бъде газифицирана
Калкулатор на НАП изчислява загубите от осигуряване на по-нисък от реалния доход
виж още

RegNews.NET. Новини по всяко време.